Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Intensiv nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, basic level, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G30
Mål
Students should acquire basic knowledge of Swedish and basic language skills with the emphasis on oral Swedish, as well as being acquainted with Swedish society. They should also acquire a knowledge of important basic grammar as well as a working vocabulary appropriate at beginner’s level.
Kursinnehåll
Pronunciation, Oral Exercises and Aural Comprehension, 2 points
The course comprises tasks and exercises with the emphasis on being able to ask questions, and introduce, sustain and finish off a conversation.

The following elements are ta be covered:
- the Swedish vowel and consonant system
- prosody
- aural comprehension
- oral exercises in the form of presentations, dialogues, discussions, etc.

Reading Texts, 2 points
Intensive training of reading skills based on short texts connected with Swedish society and cultural life.

Grammer and Training in Written Swedish, 1 point
The course deals with basic grammatical concepts and terms. Students study Swedish morphology and syntax and do short written assignments and exercises.
Undervisning/Arbetsformer
Tuition comprises whole class and group teaching, pronunciation and aural comprehension training in the language laboratory as well as study visits.

The various elements of the course are integrated. Attendance is compulsory. Homework and independent study are a necessary complement to the course.
Examination
The course is examined by means of a final exam and by means of continual assessment in conjunction with the teaching.

Students who do not pass an exam the first time round will normally be offered the opportunity to re-sit the exam twice.

Students who fail an exam twice, either for the entire course or part of it, have the right to request that another teacher mark his/her exam and set the grade.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

The course is intended for students with no prior knowledge of Swedish, either on an ERASMUS programme or from universities with which Linköping has a formal exchange agreement.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Intensiv nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, basic level
Intensive Beginner´s course in Swedish for Exchange Students
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 799G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.