Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matens etik, politik och sociala dimensioner, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   799G26
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- översiktligt beskriva och redogöra för hur man utifrån ett globalt perspektiv kan länka matrelaterade processer och beteenden
- analysera samband mellan matens produktions- och konsumtionsled utifrån politiska, sociala och etiska perspektiv .
Kursinnehåll
Kursen syftar till att utifrån samtida aspekter och historiska tillbakablickar ge ett brett perspektiv på matens etiska och politiska problem samt att belysa de många komplicerade och ibland även motsägelsefulla valsituationer som numera är förbundna med produktion och konsumtion av mat.
Maten har idag en bred och regelbunden förekomst i nyhetsflödet på olika nivåer och i olika fora, och i det informations- och marknadsföringsmaterial som är knutet till den får de etiska och politiska sammanhangen en alltmer framskjuten ställning. Kursen tar avstamp i ett brett politikbegrepp som förutom det officiella beslutfattandet även inrymmer enskilda individers och organisationers val och handlingar, liksom marknadsföringens och matkulturens många budskap och anspelningar. Här behandlas huvudsakligen tre ämnesområden: mat och hälsa inbegriper aspekter såsom risk och nyttighet, GMO, functional food, matsäkerhet och fetma, mat och miljö tar upp matens påverkan på klimatet, ekologiska fotavtryck och varukedjors miljöpåverkan samt mat och sociala aspekter som berör mat och genus, matvarornas sociala status, försörjningsproblematiken, veganism och vegetarianism. Genom historiska tillbakablickar ges ett perspektiv på dagens situation, och genom ett globalt perspektiv länkas processer och beteenden i olika delar av världen så att olika samband kan analyseras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och presentationer. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, diskussion och redovisning av uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom skriftlig examination i form av en individuell essä samt genom aktivt deltagande vid presentationer, gruppövningar och seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matens etik, politik och sociala dimensioner
Ethical, Political and Social Dimensions of Food
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     VNA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.