Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa kunskaper i dramakommunikation
- tillverka en mask med fokus på myt/saga
- reflektera över maskens betydelse utifrån de kommunikativa begreppen: intrapersonell kommunikation, interpersonell kommunikation samt social interaktion
- skapa en scenisk framställning med masken i fokus.
Kursinnehåll
Kursen ger utifrån grundläggande övningar den teoretiska bakgrunden till dramakommunikation. I kursmomentet används sagor och myter som redskap till den sceniska framställningen. Grundläggande övningar i hur masken används utifrån olika kontexter ingår, liksom eget praktiskt arbete med tillverkning av mask. I kursen ingår även uppläggning och genomförande av en scenisk produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av praktiska lärarledda lektioner, tillverkning av mask, kommunikativa övningar samt seminarier med analyser och tolkningar utifrån inläst litteratur. Muntliga och skriftliga reflektioner över såväl process som produkt. Självstudier med såväl praktiska som teoretiska uppgifter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt uppvisande av praktiska färdigheter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation
Mask - Myth - Movement through Dramacommunication
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.