Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kostymdesign och scenisk gestaltning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa den tredimensionella gestaltande förmågan
- redogöra för gestaltning av dräkt i färg, form och rörelse
- redogöra för musikens roll i det visuella skapandet
- beskriva samspelet musik, dans, kropp/dräkt, rum/scen, ljus och koreografi.
Kursinnehåll
Kursen fokuseras på tredimensionellt experimentellt skapande för dans och där musikdramatiska uttryck ligger till grund. Studier och tolkning av olika musikaliska fenomen och begrepp är utgångspunkten för kursens innehåll för att utveckla och gestalta bärbara sceniska kostymprototyper. Skisstekniker, figurstudier, draperingsövningar samt experiment med olika material och tekniker ingår i kursen. Teoretiska och praktiska övningar integreras i koreografi, musik och kostym.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, litteraturstudier och diskussioner. Den studerande skall under studietiden föra dagbok.
Examination
Visuell redovisning i form av en performance samt inlämningsuppgift i form av en skriftlig rapport med bildmaterial och skisser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Den studerande skall ha minst två terminers studier vid design-, konst-, scenhögskola eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kostymdesign och scenisk gestaltning
Design for costume, stage and performance
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.