Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bygga historisk utställning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- åskådliggöra ett historiskt tema
- redogöra för hur man bygger en utställning på ett levande och för besökaren engagerande sätt
- tolka historia, beskriva historiens och historieämnets dynamiska kraft.
Kursinnehåll
Kursen består av ämnena historia och utställningskunskap. Den historiska delen tjänar till att ge såväl inspiration som faktabakgrund till utställningsarbetet. Därigenom ges tillfälle att diskutera den särskilda utgångspunkt för gestaltning som det specifika historiska temat innebär. Undervisningen inom området utställningsteknik och gestaltning handlar om att utifrån en vision skapa kreativa lösningar inom givna ramar, med delar av en utställning i ett museum som slutresultat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete baserat på litteraturstudier och diskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Resultatet av utställningsarbetet utgör examination såväl individuellt som i grupp. Därtill kommer reflektioner över resultatet och skapandeprocessen. Obligatorisk närvaro gäller vid examinerande moment.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt dokumenterad yrkesverksamhet inom utställningsområdet och studenter på linjer/program med anknytning mot utställningsmediet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bygga historisk utställning
To build a historical exhibition
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-03-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.