Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ghosts and the Gothic, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en överblick över den utvecklingen av ” the Gothic genre” huvudsakligen inom 1800-talets engelskspråkiga litteratur,
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier applicerade på den utvalda litteraturen.
Kursinnehåll
Kursen omfattar ett antal litterära verk och viss bakgrundsmaterial till dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av en introduktionsföreläsning och efterföljande textseminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar den utvalda litteraturen. Diskussion grundas på inläsning och ett antal frågeställningar som förbereds skriftligt. Samtliga studenter förväntas att aktivt och konstruktivt delta på seminarier.
Examination
Examination är fortlöpande och kräver obligatorisk närvaro och fullgörande av förelagda uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

SvB/Sv2 B + EnB
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ghosts and the Gothic
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.