Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ghosts and the Gothics, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- överblicka utvecklingen av ” the Gothic genre” huvudsakligen inom 1800-talets engelskspråkiga litteratur,
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier applicerade på den utvalda litteraturen.
Kursinnehåll
Kursen omfattar ett antal litterära verk och viss bakgrundsmaterial till dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av en introduktionsföreläsning och efterföljande textseminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar den utvalda litteraturen. Diskussion grundas på inläsning och ett antal frågeställningar som förbereds skriftligt. Samtliga studenter förväntas att aktivt och konstruktivt delta på seminarier.
Examination
Examination är fortlöpande och kräver obligatorisk närvaro och fullgörande av förelagda uppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

SvB/Sv2 B + EnB
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ghosts and the Gothics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 799G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU