Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mat och kultur, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna redogöra för
- hur maten och ätandet gestaltats och gestaltas i olika konstarter och kulturella sammanhang, inklusive de populärkulturella.
- använda kunskaper om vad det breda register av gestaltningar av mat och ätande som förekommit genom historien kan säga oss om människans förhållande till sin föda samt matens kulturella betydelse.
Kursinnehåll
Kursen är strukturerad utifrån ett antal konstnärliga och kommersiella fält som alla på olika sätt förhållit sig till mat och ätande. Härigenom får studenten förståelse för hur skönnlitteratur, konst, film, teater, arkitektur, populärpress och reklam reproducerar och formar människans förhållande till mat och ätande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar, arbetsseminarier samt avslutande examination. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Obligatorisk närvaro vid seminarier. Kursen avslutas med skriftlig examination.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mat och kultur, grundkurs
Food and culture
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 799G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA