Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mat och Samhälle, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   799G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hur maten, måltiden och ätandet står i relation till samhälleliga tillstånd och sociala processer,
-använda kunskaper om hur matordningar och mattraditioner påverkas av vidare sociala sammanhang och samhälleliga ideologier,
- med avstamp i såväl historien som samtiden förmedla kunskap om samhälls- och kulturvetenskaplig matforskning.
Kursinnehåll
Kursen är strukturerad utifrån ett antal aspekter som på olika sätt belyser förutsättningar och förändringar i människans förhållande till maten, måltiden och ätandet. Härigenom får studenten förståelse för hur politik, massmedier och vetenskap liksom kategorier såsom kön och social tillhörighet påverkar människans relation till mat.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar och arbetsseminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Obligatoriska seminarier som kräver aktiv närvaro. Kursen avslutas med skriftlig examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mat och Samhälle, grundkurs
Food and Society
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 799G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.