Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Orkesterspel, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   799G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- verka som orkestermusiker i amatörorkestrar på hög konstnärig nivå,
- demonstrera erfarenhet av spel i olika ensembletyper,
- använda kunskaper om musikens olika stilarter och uppförandepraxis under olika epoker,
- visa ökade insikter om musikens förutsättningar och funktion under skilda epoker och i olika miljöer.
Kursinnehåll
Under fyra terminer (7,5 hp/termin) studeras musik från olika epoker t ex. barocken, Wienklassicismens, romantikens och 1900-talets musik. Dessutom förekommer moment av musikkommunikation, uppförandepraxis, musikhistoria och musiksociologi.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen omfattar orkesterrepetitioner, ensemblespel, stämrepetitioner, träning i samverkan med solister och körer, konserter, auskultationer, självstudier och seminarier.
Examination
Obligatorisk närvaro krävs och aktivt deltagande i seminarier.

Förkunskap

Godkänt inträdesprov.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Orkesterspel, grundkurs
Linköping University Symphony Orchestra
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 799G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   ÖV