Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Istanbul - Kulturmöten, monument och identiteter mellan öst och väst, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kulturvetenskap - KLA
Ämnesområde
  Kurskod   799A02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- kritiskt, självständigt och kreativt formulera frågeställningar som berör kulturmöten mellan öst och väst,
- uppvisa god förmåga att analysera den materiella kulturen i en östlig kontext,
- sätta den materiella kulturen i samband med en samtida teoretisk överbyggnad,
- uppvisa skicklighet i att hantera och integrera komplexa empiriska material från olika kunskapstraditioner.
Kursinnehåll
Kursen förmedlar en kritisk och reflekterad syn på den materiella kulturen företrädd framförallt i Istanbul från olika perioder: t ex den bysantinska och osmanska perioden fram till idag. Istanbul tjänar som case study där förtecknet är kulturmöten av olika slag. Undervisningen sker delvis i form av fältarbete på plats genom studier av arkeologiska fynd, miljöer, bebyggelse och konst. Kursen fokuserar på bruk och återbruk av den materiella kulturen. Samtidigt beaktas det utomeuropeiska kulturarvet i Sverige i mångfaldens och globalitetens tecken. I kursen ingår studiebesök i svenska samlingar, som innehåller relevant material. Föreläsningarna utgår från ett tvärestetiskt perspektiv, så att litteratur, musik, konst, miljöer och arkitektur behandlas likvärdigt. Samtidigt förmedlas nödvändiga kulturhistoriska teoretiska verktyg.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och exkursioner med arbetsuppgifter i Istanbul, i Sverige och i svenska samlingar. Undervisningen är obligatorisk. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Löpande examination. Presentation av ett projektarbete som muntligt försvaras.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkända 90 hp i relevant ämne såsom humaniora, samhällsvetenskap eller religion.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Istanbul - Kulturmöten, monument och identiteter mellan öst och väst
Istanbul - Cultural Encounters, Monuments and Identity between East and West
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 799A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kulturvetenskap - KLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     KLA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-09-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.