Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G91
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-redogöra för huvuddragen i Martin Luthers liv och verk,
-redogöra för receptionshistoriska uttrycksformer, samt kritiskt granska dessa.
-söka, systematisera, sammanställa och kritiskt granska och tolka information, samt redovisa och diskutera arbetsprocess och slutsatser i eget och andras självständiga fördjupningsarbete om något till Martin Luther relaterat uppsatsämne.
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två moment om vardera 7,5hp:
Det första momentet utgörs av en introducerande del som behandlar Martin Luthers liv och verk samt efterföljande receptionshistoria.
Det andra momentet utgörs av ett enskilt studentarbete under vilken en företrädesvis enskild fördjupning sker i något till Martin Luther relaterat ämne.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen innehåller enskild inläsning av textmaterial, granskning av filmer el. liknande material, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar inklusive opposition, Som stöd till det ovanstående ges föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarierna, genom förberedelser till desamma.
Examination
Examination sker främst genom skriftliga inlämningsuppgifter, men även genom muntliga seminariepresentationer samt oppositionsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå
Martin Luther. Life, Work and Reception History.
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 790G91      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.