Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G90
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för huvuddrag i Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter
- redogöra för de beslut och dokument som idag reglerar Svenska kyrkans tro och liv
- redogöra för olika fromhetstraditioner som präglat och fortfarande påverkar människors tro och livstydning,
- analysera både texter och officiella dokument såsom kyrkoordning, ekumeniska texter och församlingsinstruktioner,
- presentera olika fromhetstypers tankevärldar och visa hur dessa kan samspela med personliga erfarenheter och motiv och med liturgiska och teologiska traditioner,
- redogöra för några moderna problemkomplex inom Svenska kyrkan och det formella hanterandet av dessa.
Kursinnehåll
Kursen består av två huvuddelar, men läses parallellt. I den första delen fokuseras på Svenska kyrkans organisation, verksamhet och grundläggande dokument. Den innehåller:
- Svenska kyrkans organisation
- Svenska kyrkans Bekännelseskrifter
- Gudstjänstböckerna och antagna ekumeniska dokument
- Moderna problemkomplex
I den andra delen fokuseras Svenska kyrkans fromhetsliv. Den innehåller:
- Fromhetstraditioner som satt sin prägel på och fortfarande påverkar det kyrkliga livet i olika delar av landet,
- Olika fromhetstraditioners betydelse för gudstjänstliv, kyrklig undervisning, diakoni och övrig församlingsverksamhet.Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudium på egen hand, där studenten bland annat övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika slags källor. Därtill kan föreläsningar, obligatoriska seminarier och skriftliga och muntliga redovisningar förekomma, samt även visning av filmavsnitt och studiebesök. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier.
Examination
Examination sker dels genom obligatoriska seminarieuppgifter (som löses enskilt eller i grupp) och dels genom inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande vid seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

15 hp vardera från kurserna Religionsvetenskap - Kristendomens historia fortsättningskurs samt Religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap fortsättningskurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs
Religious Studies - Faith and Life of the Church of Sweden, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G90      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.