Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion, våld och terrorism, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G87
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för olika religioners förhållningssätt till bruk av våld
- beskriva likheter och skillnader inom och mellan de olika traditionerna när det gäller synen på bruk av våld
- identifiera, analysera och problematisera relationen mellan religion, politik och bruk av våld genom några konkreta omvärldsexempel
Kursinnehåll
Kursen är en introduktion till relationen mellan religion och politik med speciellt fokus på bruk av våld. Beskrivning och analys av bruk av våld i religionens namn, av argument för och emot våldsanvändning samt av samtida debatt om religion och våld betonas, främst inom muslimska och kristna traditioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i seminarieform som förutsätter förberedande litteraturstudier, produktion av inlämningsuppgifter med påföljande seminariepresentationer, aktivt och konstruktivt deltagande under seminarierna, samt författande av ett avslutande arbete. Seminariedeltagande är en obligatorisk del av kursen.
Examination
Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande, skriftliga
seminarieuppgifter samt ett avslutande arbete som redovisas skriftligt
och muntligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion, våld och terrorism, grundkurs
Terrorism, Violence and Religion, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 790G87      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   Grundläggande       TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.