Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion och film, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G85
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för religionsvetenskapliga tolkningsmöjligheter av film,
- genomföra religionsvetenskaplig filmanalys utifrån fallstudier,
- genom muntlig och skriftlig framställning analysera, problematisera, presentera och diskutera film och filmanalys utifrån religionsvetenskapligt perspektiv,
- analysera, bedöma och muntligt diskutera andra studenters filmanalyser.
Kursinnehåll
Kursen består av religionsvetskapliga studier och religionsvetenskaplig analys av filmer från en rad olika genrer, såsom historisk episk film, science fiction, komedi och drama. Dessutom studeras litteratur om film.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudium på egen hand. Undervisningen består dels av lärarledda, dels av studentledda seminarier, med filmvisning som en central beståndsdel. Under flertalet seminarier studeras och analyseras utvalda filmer i sin helhet som fallstudier. Studenten skall härigenom tillägna sig kunskaper om religionsvetskapliga perspektiv utifrån kurslitteratur och annat kursmaterial, samt aktivt analysera, diskutera och presentera filmanalyser utifrån detta perspektiv.
Studenten skall utifrån de religionsvetenskapliga perspektiven skriva film- och bokkommentarer samt ett fördjupningsarbete. Gruppdiskussion och inlämnade av skriftliga gruppuppgifter ingår dessutom i kursen.
Examination
Kursen examineras genom obligatoriska skriftliga uppgifter, genom individuella uppgifter och gruppuppgifter. Aktivt och konstruktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs dessutom för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion och film, grundkurs
Religion and Film, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G85      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.