Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion and Politics, Basic Course, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G83
Mål
The student shall achieve
- a basic knowledge of the modern religio-political history and debate in the political life of the USA, such as civil religion aspects,
- a basic knowledge of modern U. S. presidential religio-political rhetoric in various political areas,
- a capability to identify, analyze and problematize the religio-political phenomenon in the USA,
- a capability to academically communicate, in writing as well as and orally, results of an independent research-study in the field of religion and politics.
Kursinnehåll
The course is focused on the religio-political phenomenon in the USA, but includes a possibility to write a final paper on the subject of religion and politics in another area or field.
Undervisning/Arbetsformer
Students’ workload consists mainly of individual literature studies.
The teaching is seminar based. Students are expected to be well prepared before each seminar and also to participate in the seminar discussions in a constructive way. Students are expected to write minor papers as preparations to the seminars and a major final paper. Students will present their final papers at the final seminar. In normal cases students are also required to serve as opponents to a fellow student’s paper.
Examination
Papers written by the students will be the basis for the examination, together with their participating in the seminar discussions in a constructive way.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion and Politics, Basic Course
Religion and Politics, Introductory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 790G83      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.