Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion och politik, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G81
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för modern religio-politisk historia och debatt i Förenta staterna, bland annat innefattande civil-religiondebatten,
- diskutera modern amerikansk religio-politisk presidentretorik inom olika politiska områden,
- uppvisa förmåga att identifiera, analysera och problematisera det religio-politiska fenomenet i USA,
- uppvisa förmåga att på ett akademiskt sätt, skriftligt och muntligt, kommunicera resultaten av en självständig studie inom ämnesområdet religion och politik
Kursinnehåll
Kursen består huvudsakligen av ett studium av det religio-politiska fenomenet i USA, men inkluderar en möjlighet att skriva ett arbete inom religion och politik med annat fokus.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsinsatsen består i huvudsak av litteraturstudium på egen hand. Undervisningen är seminariebaserad. Den studerande skall vara väl förberedd inför seminarierna och aktivt och konstruktivt delta i seminariediskussionerna. Studenterna skall skriva kortare rapporter samt ett slutarbete. Detta slutarbete presenteras muntligt på ett slutseminarium. I kursen ingår normalt även att vara opponent.
Examination
Inlämnade skriftliga uppgifter utgör basen för examinationen. För godkännande på kursen krävs aktivt och konstruktivt deltagande på seminarierna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion och politik, grundkurs
Religion and Politics, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 790G81      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.