Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G70
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för tros- och livsåskådningsvetenskap och dess underavdelningar som akademiska discipliner,
- använda kunskaper om samt använda centrala begrepp och teorier inom etiken och inom studiet av kristen trosåskådning,
- diskutera problemställningar som är centrala inom nutida etiskt debatt, samt några innehållsliga frågeställningar som är centrala inom nutida diskussion om innebörden i kristen tro
- delta i etisk argumentation,
- kritiskt analysera några principiellt olika sätt att argumentera för en viss tolkning av kristen tro,
- bedriva självständigt arbete och reflektera över det egna lärandet.
Kursinnehåll
Etik, 7,5 hp

Momentet ger en introduktion till centrala etiska begrepp och teorier. Vidare behandlas värdeteorier och normativa teorier, liksom traditioner inom teologisk etik och moralfilosofi. Studier av etikens teori knyts till aktuella etiska tillämpningsområden, såsom politik, vård och arbete.

Kristen trosåskådning, 7,5 hp
Centrala temata i systematisk-teologisk debatt såsom tolkningar av kristen tro, bibeltolkningsproblematik, innebörd av och exempel på efterföljelse, samt sekulariseringen.

Några olika sätt att utforma och argumentera för en kristen trosåskådning och de problem som därvid blir aktuella, t ex beträffande möjligheterna att integrera kristen tro med vardagserfarenhet och med vetande eller beträffande hur man skall tyda och uttrycka det kristna budskapets tilltalskaraktär och dess politiska och sociala implikationer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I delkursen Etik ligger tyngdpunkten på studenternas bearbetning i grupp av etikens centrala frågeställningar.
De inlämningsuppgifter som studenterna producerar ligger till grund för diskussioner i seminarieform.
Examination
På var och en av delkurserna bygger bedömningen av den studerandes prestationer dels på en individuell skriftlig uppgift, dels på en eller flera inlämningsuppgifter som redovisas i seminarieform. Dessa seminarier är därför obligatoriska.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Religionsvetenskap, grundkurs, med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs
Religious Studies - Studies in Faith and Ideologies, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 790G70      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-08-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-12-17