Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Kristen trosåskådning, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Religionsvetenskapliga programmet
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap
  Kurskod   790G66
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- ´?áredogöra för några perspektiv och problemställningar gällande några centrala problemkomplex gällande tolkning, tradering och levnadssätt inom kristen trostradition.
- visa förtrogenhet med trosläregenren och fördjupad förmåga att kritiskt tolka och granska framställningar inom denna genre
- visa fördjupade kunskaper om en eller ett par centrala frågeställningar inom systematisk teologi och/eller livsåskådningsforskning.
Kursinnehåll
Kursen består av två delar.
I den första kursdelen, 7,5hp, studeras centrala problemkomplex, tolkningssätt, traderingssätt och levnadssätt inom kristen trostradition.

I den andra kursdelen, 7,5hp, fördjupar studenten sig inom en eller ett par centrala frågeställningar inom systematisk teologi eller livsåskådningsforskning.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbetsinsats består i huvudsak av enskild inläsning av textmaterial. Undervisningen sker på den första delkursen i form av föreläsningar och seminarier samt handledning av skriftlig självständig uppgift. Den andra delkursen ges som litteraturkurs med handledd självständig skriftlig uppgift med därpå följande slutseminarium.
Examination
Bedömningen av den studerandes prestationer bygger dels på individuell skriftliga inlämningsuppgifter eller muntlig tentamen, dels på en eller flera uppgifter som redovisas i seminarieform. Aktivt individuellt deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Religionsvetenskap – Tros- och livsåskådningsvetenskap, fortsättningskurs, 15hp med delkursen Kristen trosåskådning godkänd, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Kristen trosåskådning, fördjupningskurs
Religious Studies - Systematic Theology, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 262/02-41   Kurskod: 790G66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G       TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-12-17