Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristendomens historia, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G62
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för kristendomens historiska utveckling i Sverige,
- redogöra för ett valt specialområde i kristendomens historia,
- redogöra för innehåll och uttrycksformer i några kyrkohistoriska källtexter,
- söka, systematisera, sammanställa, kritiskt granska och tolka information, samt redovisa arbetsprocess och slutsatser, gällande en kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller kyrkovetenskaplig problemställning,
- beskriva händelser och problemställningar genom kritisk och saklig muntlig eller skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Kursen behandlar Kristendomens historia i Sverige – den kristna kyrkans framväxt och utveckling i Sverige under tusen år; skeenden och brytningstider; fördjupning (företrädesvis enskilt) i en eller ett par kyrkohistoriska områden/problemställningar.
Undervisning/Arbetsformer
Utöver enskild inläsning av textmaterial, obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen kan andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. Som stöd till ovanstående ges föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier, etc., genom gedigna förberedelser till desamma.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntlig presentation och opposition. Aktivt individuellt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Religionsvetenskap - Kristendomens historia fortsättningskurs, eller motsvarande med minst 7,5 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristendomens historia, fördjupningskurs
History of Christianity
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 790G62      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.