Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap. Nya testamentet icke-språkligt, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Religionsvetenskapliga programmet
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa kännedom om mångfalden och enheten i de nytestamentliga skrifternas innehåll, samt om deras historiska tillkomstmiljö,
- redogöra för teologiska huvudtankar samt några centrala områden i den aktuella nytestamentliga forskningsdebatten,
- med hjälp av exegetisk facklitteratur förstå och tolka nytestamentliga texter i översättning.
Kursinnehåll
Kursen består av text- och kommentarstudium samt studium av valda nytestamentliga trosföreställningar och problemområden vilka redovisas i en essä.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet bedrivs som självständiga litteraturstudier med viss handledning.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig tentamen samt genom redovisning av en mindre, skriftlig uppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 7,5 hp från Religionsvetenskap - Nya testamentet, icke-språkligt, fortsättningskurs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap. Nya testamentet icke-språkligt, fördjupningskurs
Religious Studies - New Testament in Translation, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 262/02-41   Kurskod: 790G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X       RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.