Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Nya testamentet icke-språkligt, uppsats, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G40
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- undersöka en central problemställning inom ämnesområdet Nya testamentets exegetik med hjälp av aktuell forskningslitteratur,
- demonstrera förtrogenhet med disciplinens teori- och metodtraditioner,
- presentera resultat av undersökning i skriftlig form.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner formulerar och behandlar studenten självständigt i uppsatsform en problemställning inom ämnesområdet Nya Testamentets exegetik.
I kursen ingår också normalt att diskutera andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbetsinsats består i huvudsak av skrivande och litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer seminarier och framläggningsseminarium. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Till stöd i skrivandet ges handledning.
Examination
Examination sker genom försvarande av den egna uppsatsen vid seminariebehandling och aktivt deltagande vid framläggningsseminariet.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 7,5 hp från Religionsvetenskap - Nya testamentet icke-språkligt fortsättningskurs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Nya testamentet icke-språkligt, uppsats, fördjupningskurs
Religious Studies - New Testament in Translation, Thesis, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.