Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap. Bibelvetenskap, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G30
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om ämnet bibelvetenskap, Gamla och Nya testamentet,
- använda kunskap om perspektiv och metoder inom disciplinen bibelvetenskap, inklusive grundläggande orientering om hermeneutiska frågor,
- redogöra för de gammaltestamentliga resp. nytestamentliga bibeltexternas historia, tankeinnehåll och tillkomstmiljö,
- demonstrera förmåga till självständig bibeltolkning på akademisk grund,
- demonstrera förmåga att tillgodogöra sig grundläggande exegetisk facklitteratur.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera 7.5 hp (delkurs 1: Gamla testamentet, delkurs 2: Nya testamentet) och innefattar

- de bibliska texternas huvudsakliga tankeinnehåll och tillkomsthistoria mot bakgrunden av politiska, sociala, kulturella och idéhistoriska förhållanden i deras omvärld,
- Israels historia och religionshistoriska utveckling fram till och med Andra templets judendom och kristendomens uppkomst,
- frågorna kring urkristendomens utveckling inklusive den historiske Jesus och hans förkunnelse,
- tolkning av bibliska texter i översättning.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsinsatsen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Till orientering om ämnet och till stöd för instuderingen av kurslitteratur ges föreläsningar. Därtill kommer seminarier med muntliga och/eller skriftliga redovisningar, vilka förutsätter ett aktivt deltagande. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen på kurslitteraturen och därtill skriftligt inlämnad tolkningsuppgift. Aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna krävs för godkännande på kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 22.5 hp från Religionsvetenskap - grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap. Bibelvetenskap, fortsättningskurs
Religious Studies. Old and New Testament Exegesis, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.