Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap.Religionsbeteendevetenskap, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G24
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- analysera den rituella praktikens roll i samhället och individens liv
- redogöra för riter som lärandeprocesser och kroppslig disciplin
- analysera agentskap, rituell verkan och konsekvens
- tillämpa teorier om den religiösa praktikens formspråk och struktur.
Kursinnehåll
Kursen är en fördjupning inom ämnet religionsbeteendevetenskap med fokus på Ritual studies och studerar religion som rituell praktik samt riter och handlingsteorier. Kursen ger fördjupade studier av centrala begrepp och teorier inom ritualforskning, riters betydelse för kulturell och social identitet, riter och emotioner samt riten som kroppslig disciplin och lärandeprocess. Ritens formspråk i såväl liturgiska som individ-centrerade praktiker analyseras och relateras till traditionsförmedling, samhällelig förändring och agentskap.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Utöver denna enskilda inläsning av textmaterial, obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig tentamen eller skriftliga tentamina kan andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma. Som stöd till ovanstående ges föreläsningar. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen och muntlig presentation. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.
Mer detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs, med minst 7,5 hp godkända
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap.Religionsbeteendevetenskap, fördjupningskurs
Ritual Studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00180   Kurskod: 790G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G       TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.