Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap. Religionsbeteendevetenskap, religionssociologi och religionspedagogik, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G23
Mål
Efter avslutat kurs ska den studerande kunna
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig till religionssociologisk forskning
- uppvisa fördjupade kunskaper om religionsvetenskapens didaktik
- utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och vedertagna normer för vetenskapligt skrivande och muntlig framställan normativt analysera samhälleliga komplexa fenomen med hjälp av religionssociologisk begrepps- och teoribildning samt disciplinens metodtraditioner.
Kursinnehåll
Kursen är en fördjupning inom ämnet religionssociologi med religionspedagogik. Kursen ger ökad vetenskapsteoretisk medvetenhet om samhällsanalysens möjligheter att förklara mänsklig handling och tankevärld utifrån såväl ett aktörs- som ett strukturperspektiv. Kursen ger även fördjupad kunskap i förmågan att analysera globala fenomen med religiösa, kulturella och politiska undertoner samt analysera religion som identitetsmarkör jämte kategorierna etnicitet och nationalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Utöver denna enskilda inläsning av textmaterial, obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftlig tentamen eller skriftliga tentamina kan andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma. Som stöd till ovanstående ges föreläsningar. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen och muntlig presentation. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Mer detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs, med minst 7,5 hp godkända
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap. Religionsbeteendevetenskap, religionssociologi och religionspedagogik, fördjupningskurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00180   Kurskod: 790G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G       TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-04-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.