Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för psykologiska och sociologiska perspektiv på religioner som yttringar av mänskligt liv,
- visa kännedom om religiösa insitutioners och religiösa uppfattningars föränderliga fuktion i olika samhällen,
- tolka individers religiösa upplevelser och religiösa beteenden,
- på ett grundläggande akademiskt sätt, bearbeta frågeställningar av religionspsykologisk och religionssociologisk art,
- kritiskt granska och sakligt förhålla sig till religionsbeteendevetenskaplig forskning.
Kursinnehåll
Kursen består av en introduktion till ämnena religionspsykologi och religionssociologi.

Religionspsykologi, 7.5 hp
Grundläggande problemställningar som rör förhållandet individ/samhälle och religion/samhälle, kognitiv psykologi, socio-psykologi, djuppsykologi och religion samt mystikens teori och livssyn behandlas.

Religionssociologi, 7.5 hp
Introduktion till religionssociologin och religionssociologins forskningsområde. I fokus står hur religion i all dess mångdimensionalitet förhåller sig till samhället och till olika grupper i samhället. Religioners förändringsmönster i relation till samhälle och grupper behandlas. Introduktion i beteendevetenskapliga metoder.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Utöver denna enskilda inläsning av textmaterial förekommer föreläsningar och seminarier. Seminarietillfällena är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kurserna examineras i regel genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen och muntlig presentation. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 22,5 hp från Religionsvetenskap - Grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Religionsbeteendevetenskap, fortsättningskurs
Religious Studies – Social Sciences of Religion, Intermediate Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.