Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G13
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för kunskaper om forntida religioner från olika kultursfärer,
- visa förtrogenhet med hur traditioner kan användas som identitetsmarkör i vår samtid,
- redogöra för hur äldre traditioner kan användas i skönlitterära texter, film, konst eller andra kulturyttringar,
- självständigt formulera, genomföra och redovisa en uppgift som belyser viktiga religionshistoriska eller religionsantropologiska problemställningar och teman.
Kursinnehåll
Kursens innehåll speglar forntida religioner, traditionsförmedling och den roll de äldre religionerna fortfarande spelar i samhället och kulturlivet. I kursen ingår ett självständigt arbete som belyser traditionsanvändning i modern tid.
Kursen ger också utrymme för fördjupning kring specifika teman. Genom självständigt fältarbete och/eller litteraturstudier redovisar studenten probleminriktade arbeten. Teman och litteraturlistor upprättas av studenten i samspråk med läraren.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbetsinsats består i huvudsak av enskild inläsning av textmaterial. Därtill kan obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen samt andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. Som stöd till ovanstående ges undervisning i form av föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt delta på seminarier.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntlig presentation och opposition. Aktivt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 7.5 hp från Religionsvetenskap - Religionshistoria fortsättningskurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs
Religious Studies - History of Religions, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X         TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-08-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.