Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för samtida och historiska former av esoterism, med fokus på senmoderna fenomen som ockultism, new age och satanism inom religion och populärkultur.
- diskutera uttolkning och historieanvändning inom dessa fenomen, samt hur globalisering, modernitet och sekularisering påverkar utvecklingen av dessa läror
- redogöra för olika sätt som esoterism ser på människan och de politiska och sociala ideal som framhålls
- redogöra för betydelsen av genus och etnicitet i konstruktionen av esoterism inom akademin och den betydelse detta har haft för esoterismens utformning
- orientera sig i den akademiska forskningen av estoterism och förstå dess historiska utveckling och de problemområden som forskningen har fokuserat på
- självständigt tillämpa kunskaper genom att presentera problemområden som rör esoterism i det moderna samhället.
Kursinnehåll
Kursen tar upp hur samtida esoterism manifesterar sig inom religiösa och populärkulturella former, förstå dess historiska rötter och förstå hur den vetenskapliga forskningen om ämnet behandlar dessa fenomen. Kursen behandlar också esoterism både utifrån ett samtidsperspektiv och ett historiskt. Kursen ägnas också åt esoteriska religioner med fokus på ockultism, new age och satanism samt den akademiska forskningen om ämnet och dess utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Studenternas arbetsinsats består i enskild inläsning av textmaterial, deltagande i seminarier med skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Undervisning sker genom föreläsningar. Andra former av undervisning kan förekomma som visning av filmavsnitt och studiebesök. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, hemtentamen samt muntlig presentation och opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid
Occultism, Satanism, New Age and other forms of Western Esotericism in Historical and Contemporary Perspective
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 790G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.