Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Religionshistoria, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om icke-kristna religioner, samt någon av ursprungsbefolkningarnas religioner och moderna religionsbildningar,
- använda kunskaper om uttolkning och historieanvändning samt hur globalisering och modernitet påverkar utformningen av läror,
- orientera sig om kvinnors och olika etniska gruppers förhållande till dominans och makt,
- visa färdighet och teknik att självständigt tillämpa kunskaper genom att presentera problemområden som rör de religiösa traditionerna i det moderna samhället.
Kursinnehåll
Studenten övar sig i att se hur nutida religioner har inspirerats av äldre religioner och samtidigt präglas av den moderna livsvärld de är en del av. Man studerar de icke-kristna religionerna i vår samtid, samt någon av ursprungsbefolkningarnas religioner och moderna religionsbildningar.

Kursen behandlar skriftlösa religioner, judendom, islam; kulturmöten och etnicitet.
Kursen behandlar också hinduism och buddhism; religionernas förhållande till avtraditionalisering, modernitet och sekularisering; nya rituella sammanhang och religionsbildningar i det svenska samhället.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbetsinsats består i huvudsak av enskild inläsning av textmaterial. Därtill kan obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen samt andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. Som stöd till ovanstående ges undervisning i form av föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntlig presentation och opposition. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 22.5 hp från Religionsvetenskap - grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Religionshistoria, fortsättningskurs
Religious Studies - History of Religions, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.