Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Klassiker: Den medeltida kyrkan, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- tolka originaltexter i översättning med hjälp av olika hermeneutiska redskap och perspektiv,
- beskriva hur originaltexter gestaltar olika sätt att skapa kultur och möta omgivande, icke-kristna kulturer, samt analysera sådana processer,
- redogöra för centrala teologiska frågor som originaltexterna behandlar, diskutera hur svaren på dessa frågor relaterar olika teologiska övertygelser till varandra, och urskilja historiska och filosofiska förutsättningar
- redogöra för olika sorters bibeltolkning, identifiera dem i exempelvis predikningar och bibelkommentarer och tillämpa dessa tolkningsstrategier på bibeltexter,
- diskutera medeltida kyrkliga praktiker och självförståelser.
Kursinnehåll
Kursen består av ett fördjupat studium av inflytelserika originaltexter i översättning (klassiker) från den medeltida kyrkan. Texterna analyseras mot bakgrund av medeltida kultur, filosofi och politik samt i ljuset av kyrkans idéhistoria och praktiker.

Studiet av texterna organiseras i fyra kursdelar:
- historisk orientering och kulturmöten,
- systematisk teologi och filosofi,
- bibeltolkning
- praktisk teologi och kyrkans andliga vägledning.
Undervisning/Arbetsformer
Under varje kursdel bearbetas flera originaltexter i översättning (klassiker) genom föreläsningar och vid obligatoriska seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande på litteraturseminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Religionsvetenskap/teologi, minst 45 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Klassiker: Den medeltida kyrkan
Christian Classics: The Middle Ages
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 790G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.