Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Religion och hälsa, delkurs 2, Profileringskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs. Ingår även i kandidatprogrammet för religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde Religionsvetenskap - RKA
  Kurskod   790G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- utifrån en empirisk studie, alternativt komparativ litteraturstudie, analysera hur traditionell religion eller någon nyandlig och vetenskapslik verksamhet används idag för att befrämja hälsa och personlig utveckling
- självständigt analysera och kritiskt granska dels de traditionellt religiösa, nyandliga eller vetenskapslika texter som utgör grundtankarna i den valda verksamheten, dels den praktiska utformningen av verksamheten
- sakligt framställa analysen och resultaten i en vetenskaplig text
Kursinnehåll
Studenterna ska genomföra en empirisk fältstudier alternativt komparativa textstudier för att kartlägga och beskriva olika religiösa, nyandliga eller vetenskapslika verksamheter i det svenska samhället som arbetar med healing, hälsa eller personlighetsutveckling. Kursen erbjuder också möjligheter att undersöka mötet mellan konventionell sjukvård och alternativa behandlingsmetoder.
Undervisning/Arbetsformer
Enskilda litteraturstudier och undersökande fältstudier varvas med seminarier och diskussioner som stödjer skrivprocessen. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på slutseminarierna.
Portfolie är en genomgående obligatorisk arbetsform som integreras i varje kurs för studenter vid kandidatprogrammet
Examination
Kursen examineras genom en undersökande uppgift, som skriftligt bearbetas och seminariebehandlas. Mer detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Religion och hälsa, grundkurs 7,5 hp
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Religion och hälsa, delkurs 2, Profileringskurs
Religions Studies. Religion and Health, part 2, Profile course.
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 790G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.