Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Religion och hälsa, delkurs 1, profileringskurs , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs. Ingår även i kandidatprogrammet för religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde Religionsvetenskap - RKA
  Kurskod   790G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- självständigt värdera och kritiskt granska religiösa, nyandliga och vetenskapslika texter eller riter som används för läkning och personlig utveckling
- beskriva strukturen på religiösa, nyandliga eller vetenskapslika verksamheter som används idag med syfte att befrämja hälsa och personlig utveckling
- beskriva hur en senmodern identitet och självbild påverkar den rituella praktikens utformning
- anlägga genusperspektiv på olika former av religiöst färgade hälsopraktiker .
Kursinnehåll
Kursen beskriver hur religionen används i processer som syftar till personlig utveckling och läkning. Den diskuterar existentiella omorienteringsprocesser i vår samtid och beskriver främst nyandliga eller vetenskapslika verksamheter, som idag erbjuder individen att “hitta sitt inre jag” eller “utveckla sin inre potential”. Kursen behandlar och analyserar kritiskt gemensamma drag i de nya verksamheternas kosmologier, ledarskap och utbildning, framväxten av en ny självbild och hur denna inverkar på den praktiska utformning av läkandeprocesser, förhållandet och konflikten mellan vetenskap och de nyandliga hälsopraktikerna i synen på läkande, samt kommersialiseringen av verksamheter som erbjuder livsmening, hälsa och personlig utveckling. Kursen diskuterar också kvinnlig överrepresentativitet inom hälsobranschen och den alternativa komplementärmedicinen.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, muntliga redovisningar i seminarieform och textanalyser. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier, etc., genom gedigna förberedelser till desamma.
Portfolie är en genomgående obligatorisk arbetsform som integreras i varje kurs för studenter vid kandidatprogrammet
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. Mer detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 1 (Hi A och Sh A)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Religion och hälsa, delkurs 1, profileringskurs
Religions Studies, Religion and Health, part 1, Profile Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 790G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.