Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Genus och religion, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för hur människor gestaltar och tolkar genus och könsskillnader i förhållande till religiösa traditioner och föreställningar i några olika sociala sammanhang och olika kulturer,
- demonstrera hur man inom tre olika discipliner - religionsvetenskap, socialantropologi och filosofi - analyserar genus och religion och relationen dem emellan,
- analysera några fallstudier och några aktuella debatter med hjälp av denna kunskap.
Kursinnehåll
Kursen organiseras i fyra avsnitt:
- Introduktion av de tre disciplinerna och deras speciella perspektiv på förhållandet mellan genus och religion
- Hur man i andra kulturer kan förstå religion och genus på andra sätt än de vi är vana vid i den (moderna) västerländska modellen.
- Simone de Beauvoirs bok Det andra könet och de religionsvetenskapliga, socialantropologiska och filosofiska frågor den väcker.
- Ett exempel på en diskussion av etiska frågeställningar utifrån ett tydligt genusperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudium på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. På redovisningsseminarierna är närvaro obligatorisk. Seminarietillfällena innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Studenterna skriver ett kort papper till vart och ett av kursens avsnitt som sedan diskuteras i seminarieform (grupp och i helklass).Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Genus och religion, grundkurs
Gender and Religion
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL