Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och analysera huvuddrag för några religioners lära och livsgestaltning
- exemplifiera och diskutera religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället
- redogöra för etikens grunder och aktuella problem i tillämpad etik
- redogöra för grunddrag, utvecklingsprocesser och centrala händelser i den kristna kyrkans historia
- att i grunddrag redogöra för tillkomst av och innehåll i de bibliska texterna, kunna relatera dessa texter till deras historiska sammanhang samt diskutera deras tolkningar i historia och nutid
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser:

Religionshistorisk introduktion, 7,5hp
Kursmomentet introducerar lära och livsgestaltning inom olika religioner, främst judendom, islam, buddhism och hinduism. Såväl historiska som nutida perspektiv beaktas. Religioners identitetsskapande roll i det moderna mångkulturella samhället behandlas.

Introduktion till etiken, 7,5hp
Här behandlas etikens grunder och aktuella frågor inom tillämpad etik med speciell relevans för det mångkulturella samhället.

Bibelvetenskaplig introduktion, 7,5hp
En introduktion till den bibliska världen och till de bibliska skrifternas tillkomst, innehåll och föreställningsvärld ges. Frågor kring texttolkning diskuteras.

Kristendomshistorisk introduktion, 7,5hp
Här presenteras grunddragen i den kristna kyrkans historia. Härvid behandlas bland annat spridning, utveckling, traditionsförmedling, personlig tro och moderna globala förändringsprocesser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, men även andra typer av undervisnings-/arbetsformer kan förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. I kursen ingår gruppuppgifter och självständiga uppgifter, i vilka den studerande övar sig i att analysera och bearbeta stoff ur olika källor, liksom i muntlig och skriftlig framställning. Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Examinationen utgörs av seminarieuppgifter samt av skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter. Seminarierna är obligatoriska och innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap, grundkurs
Religious Studies, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 790G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-05-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-01