Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion och film, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790A85
Mål
Studeranden skall genom deltagande i kursen tillägna sig
-kunskap om religionsvetenskapliga tolkningsmöjligheter av film,
-förmåga att med hjälp av kursens religionsvetenskapliga analysinstrument genomföra filmanalys utifrån fallstudier,
-kvalificerad förmåga att genom muntlig och skriftlig framställning analysera, problematisera, presentera och diskutera film och filmanalys utifrån religionsvetenskapligt perspektiv,
-kvalificerad förmåga att analysera, bedöma och muntligt diskutera andra studenters filmanalyser.
Kursinnehåll
Kursen består av religionsvetskapliga studier och religionsvetenskaplig analys av filmer från en rad olika genrer, såsom historisk episk film, science fiction, komedi och drama. Dessutom studeras litteratur om film.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består dels av lärarledda, dels av studentledda seminarier, med filmvisning som en central beståndsdel. Under flertalet seminarier studeras och analyseras utvalda filmer i sin helhet som fallstudier. Studenten skall härigenom tillägna sig fördjupade kunskaper och förmågor om religionsvetskapliga perspektiv utifrån kurslitteratur och annat kursmaterial, samt aktivt analysera, diskutera och presentera filmanalyser utifrån detta perspektiv.
Studenten skall utifrån de religionsvetenskapliga perspektiven skriva film- och bokkommentarer samt ett fördjupningsarbete. Gruppdiskussion och inlämnade av skriftliga gruppuppgifter ingår dessutom i kursen.
Examination
Kursen examineras genom obligatoriska skriftliga uppgifter, genom individuella uppgifter och gruppuppgifter. Aktivt och konstruktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs dessutom för godkännande av kursen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med religionsvetenskap eller annat kulturvetenskapligt ämne som huvudämne, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion och film, avancerad nivå
Religion and Film, Specialisation Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 790A85      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     RKA   TL