Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristendomens historia, masteruppsats, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RV1
Ämnesområde Religionsvetenskap
  Kurskod   790A66
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner
-muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa
-analysera, bedöma och diskutera andra uppsatser eller motsvarande arbete inom ämnesområdet
-kritiskt diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia. Resultatet presenteras skriftligt i form av en uppsats som försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen diskuteras vetenskapens möjligheter och begränsningar. Annan uppsats, alternativt annat likvärdigt arbete, analyseras, bedöms och diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Det självständiga uppsatsarbetet stöds av en kursintroduktion och handledning samt avslutande uppsatsseminarium. Studenten skall aktivt och konstruktivt förbereda sig inför handlednings- och seminarietillfällena.
Examination
Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier/handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition på andra studenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller motsvarande samt godkänt resultat på minst två kurser på avancerad nivå inom ämnesområdet Kristendomens historia om 15 hp vardera eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristendomens historia, masteruppsats
History of Christianity, Master's Thesis (Two Year Masters Degree)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 790A66      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad     RV1   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.