Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristendomens historia, magisteruppsats, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RV1
Ämnesområde Religionsvetenskap
  Kurskod   790A65
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt identifiera och formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner
- söka, tolka och kritiskt granska för problemställningen relevant material
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa
- analysera, bedöma och diskutera annan uppsats eller likvärdigt arbete inom ämnesområdet.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Det självständiga uppsatsarbetet stöds av en kursintroduktion och handledning samt avslutande uppsatsseminarium. Studenten skall aktivt och konstruktivt förbereda sig inför handlednings- och seminarietillfällena.
Examination
Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier/handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition av andra studenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller motsvarande samt godkänt resultat på minst en kurs på avancerad nivå inom ämnesområdet Kristendomens historia om 15 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristendomens historia, magisteruppsats
History of Christianity, Master's Thesis (One Year Masters Degree)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 790A65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad     RV1   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.