Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RV1
Ämnesområde Religionsvetenskap
  Kurskod   790A61
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar med anknytning till den kristna kyrkans första århundraden
- redogöra för huvudlinjer i den historiska utvecklingen under kristna kyrkans första århundraden
- självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans första århundraden.
Kursinnehåll
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, som dock skall godkännas av kursansvarig, kan kursinnehållet ha olika betoning. Innehållet baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité, som akademiska avhandlingar och kommentarlitteratur, samt källmaterial. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av handledning, obligatoriska seminarier och examinationssamtal. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på egen hand.
Examination
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 7,5 hp godkända på Kristendomens historia, fördjupningskurs eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs
History of Christianity, The Early Church, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 790A61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D   Avancerad     RV1   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-03-14