Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religion och politik, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790A07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för modern religio-politisk historia och debatt i Förenta staterna, bland annat innefattande civil-religiondebatten,
- diskutera modern amerikansk religio-politisk presidentretorik inom olika politiska områden,
- uppvisa kvalificerad förmåga att identifiera, analysera och problematisera det religio-politiska fenomenet i USA,
- bedöma och kontrastera civil-religionfenomenet i USA med hjälp av tidigare akademiska studier,
- uppvisa förmåga att på ett kvalificerat akademiskt sätt, skriftligt och muntligt, kommunicera resultaten av en självständig studie inom ämnesområdet religion och politik.
Kursinnehåll
Kursen består huvudsakligen av ett studium av det religio-politiska fenomenet i USA, men inkluderar en möjlighet att skriva ett arbete inom religion och politik med annat fokus.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Undervisningen är seminariebaserad. Studeranden skall vara väl förberedd inför seminarierna och aktivt och konstruktivt delta i seminariediskussionerna. I kursen ingår att skriva kortare rapporter samt ett slutarbete. Detta slutarbete presenteras muntligt på ett slutseminarium. I kursen ingår normalt även att vara opponent.
Examination
Inlämnade skriftliga uppgifter utgör basen för examinationen. För godkännande på kursen krävs även ett aktivt och konstruktivt deltagande på seminarierna.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen, 180 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religion och politik, avancerad nivå
Religion and Politics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Grundläggande     RKA   TL