Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social Network Analysis, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   771A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för grundläggande grafteoretiska begrepp inom nätverksanalys
- kritiskt granska hur nätverk kan bidra till förklaringar av sociala, politiska, ekonomiska och kulturella fenomen
- tillämpa avancerad mjukvara för att visualisera nätverk och analysera dess egenskaper
- redogöra för grundläggande principer bakom stokastiska aktörsbaserade modeller
- tillämpa stokastiska aktörsbaserade modeller för att analysera hur nätverk och individuella beteenden påverkar varandra
Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion till nätverksanalys och dess tekniska och statistiska verktyg. Studenterna kommer att genomföra avancerade datorbaserade övningar och laborationer baserade på relevant programvara. Laborationer är ett centralt innehåll i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, datorintensiva laborationer och handledarlett självständigt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk är engelska och/eller svenska.
Examination
Examinationen utgörs av individuella inlämningsuppgifter och ett slutprojekt som bestäms av läraren på kursen.Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete, eller motsvarande inom humaniora, beteende- eller samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, statistik, ekonomi eller datavetenskap.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social Network Analysis
Social Network Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 771A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.