Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduction to Analytical Sociology, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   771A03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
redogöra för och kritiskt granska centrala verk inom den analytiska sociologin
- redogöra för de utmärkande egenskaperna hos mekanismbaserade förklaringar
- förstå varför det är väsentligt att samhällsvetenskapliga förklaringar systematiskt kopplar mikrobeteenden och makroutfall till varandra och kunna redogöra för olika sätt på vilket detta kan göras
- använda den analytiska sociologins teoretiska och metodologiska verktyg för att förklara viktiga sociala, politiska, ekonomiska och kulturella processer genom att identifiera den typ av mekanismer som varit verksamma och genererat processerna ifråga.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion till den analytiska sociologins grundläggande principer.
I kursen behandlas olika typer av handlingsteorier och olika typer av problem som kan uppstå när man söker förklara hur mikrobeteenden och makroutfall hänger samman. I kursen behandlas ingående hur datorbaserade simuleringar tillsammans med olika historiska, kvalitativa och kvantitativa data kan bidra till att förbättra förståelsen av drivkrafterna bakom viktiga sociala processer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, datorövningar, seminarier och handledarlett självständigt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk är engelska och/eller svenska
Examination
Examinationen utgörs av individuella inlämningsuppgifter och ett slutprojekt som bestäms av läraren på kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om minst 180 hp inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande inom humaniora, beteende- eller samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, statistik, ekonomi eller datavetenskap.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduction to Analytical Sociology
Introduction to Analytical Sociology
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 771A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.