Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Residential Segregation: Measurement and Analysis, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   771A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- specificera olika segregationsdimensioner
- kritiskt granska och analysera olika segregationsmått
- kritiskt granska, bedöma och jämföra segregationsnivåer mellan olika enheter
- identifiera och förklara hur olika mekanismer kan generera och vidmakthålla segregation
- analysera olika segregationsmekanismers relativa betydelse för att förklara observerad segregationsdynamik
- kritiskt granska vetenskapliga artiklar om bostadssegregation
Kursinnehåll
I kursen behandlas samtida litteratur om bostadssegregation i Europa och USA med särskilt fokus på den etniska och socioekonomiska segregationen.
Kursen inleds med en genomgång av vad som avses med begreppet grannskap vilket är en grundläggande social enhet i flertalet segregationsstudier. I kursen behandlas vidare olika segregationsmått, genom att undersöka segregationsdimensioner som dessa mått försöker fånga upp.
I kursen behandlas även mekanismer och processer som kan generera och vidmakthålla segregation, såväl som olika statistiska analyser och simuleringstekniker som används för att analysera den relativa betydelsen av mekanismer och processer som genererar bostadssegregation.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, datorintensiva laborationer och handledarlett självständigt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska och/eller svenska
Examination
Examinationen utgörs av individuella inlämningsuppgifter, gruppuppgifter och en tentamen som bestäms av läraren på kursen.Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete, eller motsvarande inom humaniora, beteende- eller samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, statistik, ekonomi eller datavetenskap.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Residential Segregation: Measurement and Analysis
Residential Segregation: Measurement and Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 771A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.