Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Agent-based Modelling in the Social Sciences, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi
Ämnesområde Sociologi - SO1
  Kurskod   771A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- redogöra för centrala tillämpningar av agent-baserad modellering (ABM) inom samhällsvetenskapen
- förklara logiken bakom agentbaserad modellering och dess förklaringsvärde
- designa och programmera olika typer av agentbaserade modeller
- utföra olika agentbaserade datorexperiment
- utvärdera resultaten från agentbaserade modeller genom olika typer av statistiska sensitivitetsanalyser
Kursinnehåll
Agent-baserade simulering är en viktig metod för att analysera hur grupper av interagerande individer eller andra typer av agenter genererar olika typer av makroutfall.
I den här kursen ges en detaljerad introduktion till tekniken bakom agentbaserade modeller (ABM). I kursen behandlas alla moment som utvecklandet av en ABM innefattar, från teoretisk design till modellimplementering och modellutvärdering. Vidare visas i kursen hur objektorienterad programmering används för att skapa en ABM, och detta inkluderar olika typer av variabler, kommandon och procedurer. I kursen ingår praktiskt arbete med olika typer av datorbaserade experiment, samt metoder för hur man utvärderar hur robusta simuleringsresultat är genom olika typer av statistiska sensitivitetsanalyser.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är uppbyggd kring seminarier, datorintensiva laborationer och handledarlett självständigt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.Undervisningsspråk: Engelska och/eller svenska
Examination
Examinationen utgörs av individuella programmeringsuppgifter och ett slutprojekt som bestäms av läraren på kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett 15 högskolepoängs examensarbete, eller motsvarande inom humaniora, beteende- eller samhällsvetenskap, naturvetenskap, matematik, statistik, ekonomi eller datavetenskap.
Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Agent-based Modelling in the Social Sciences
Agent-based Modelling in the Social Sciences
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 771A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.