Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Industrial Organization , 7,5hp
 
Kurskategori Internationella civilekonomprogrammet
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   770G12
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera marknaders funktionssätt med betoning på branscher som kännetecknas av ofullständig konkurrens
- redogöra för innebörden av olika marknadsstrukturer och vad som bestämmer marknadsstrukturen i en viss bransch
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader
- redogöra för möjligheter och problem när det gäller offentliga sektorns reglering av marknader med ofullständig konkurrens, genomförda omregleringar och avregleringar i Sverige samt själv föreslå lämpliga offentliga ingrepp i marknadsekonomin.
Kursinnehåll
I kursen utvecklas studentens förmåga att analysera marknader genom att studera interaktionen mellan olika branschers grundläggande förutsättningar, marknadsstruktur och företagsstrategier och vilket utfall det ger på branschens funktionssätt. Mikroekonomisk teori tillämpas för att förstå hur marknadens aktörer beter sig under olika marknadsformer och vilka effekter olika strategier får på marknadens funktionssätt. I marknadsanalysen fokuseras särskilt också den offentliga regleringen. I det sammanhanget studeras teorier för offentlig reglering, något om konkurrensrätt samt erfarenheter från reglering av olika marknader och de liberaliseringsprocesser som skett inte minst i Sverige under senare år.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och av ett antal seminarier till vilka de studerande förbereder olika arbetsuppgifter. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Undervisningsspråk: Engelska och/eller svenska
Examination
Examination sker genom grupparbeten i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande individuell skriftlig hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Industrial Organization
Industrial Organization
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00307   Kurskod: 770G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.