Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health Economics and Ethics, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   770G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- genomföra grundläggande hälsoekonomiska beräkningar/analyser med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta metoden,
- tolka och kritiskt granska hälsoekonomiska utvärderingar,
- analysera och integrera samhällsekonomiska, politiska och etiska policyaspekter kopplat till hälso- och sjukvård.
Kursinnehåll
Kursen omfattar:
- Grundläggande välfärdteori och begrepp för hälsoekonomiska utvärderingar
- Kostnadsanalys
- Kostnadseffektanalyser
- Kostnadsnyttoanalyser
- Beslutsteori
- Att mäta livskvalitet
- Prioriteringar inom hälso- och sjukvård
- Etiska implikationer av hälsoekonomiska utvärderingar
- Rättviseteorier kopplat till hälso- och sjukvård
- Egenansvar
- Paternalism
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Examination sker i form av skriftlig tentamen samt löpande inlämningsuppgifter under kursens gång. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health Economics and Ethics
Health Economics and Ethics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 770G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.