Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Intermediate Macroeconomics, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi
  Kurskod   770G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för, förklara och analysera modeller för ekonomisk tillväxt
- förklara och analysera effekterna av underliggande ekonomiska strukturer på den ekonomiska tillväxten
- analysera orsakerna till och konsekvenserna av konjunktursvängningar
- förklara och analysera makroekonomiska modeller för öppna ekonomier som deltar i den internationella handeln med varor och kapital, med hänsyn tagen till olika växelkursregimer
- förklara och analysera hur ekonomin anpassar sig från kort- och-, medellång- till långsikt
- förklara och analysera de viktigaste makroekonomiska politikområdena, särskilt effekterna av finans- och penningpolitiken i öppna ekonomier
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på både kort-, medellång-, och långsiktiga makroekonomiska frågor såsom konjunktur, tillväxt och statsskuld. Modellerna tillämpar de problem och frågor som politiker och centralbanker möter vid utformningen av den ekonomiska politiken och vid tillämpningen av finans- och penningpolitiken. Ekonomisk tillväxt är avgörande för den långsiktiga levnadsstandarden och därmed en avgörande faktor för makroekonomisk analys. Kursen behandlar och analyserar modeller som är förenliga med vedertagen fakta om ekonomisk tillväxt. Genomgående exemplifieras de teoretiska analyserna med studier av rådande ekonomisk-politiska problemställningar. Kursens ämnesområden är: Keynesianska konjunkturcykelmodeller för öppna ekonomier, ekonomisk politik (finans- och penningpolitik), endogen ekonomisk politik och institutionella ramverk för den ekonomiska politiken, den ekonomiska tillväxten på lång sikt, offentliga budgeten och statsskulden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, samt gruppövningar, där studenten i mindre grupper får möjlighet att öva på att lösa och analysera utvalda makroekonomiska frågor och uppgifter, att ställa frågor om litteraturen, föreläsningar, aktuella makroekonomiska händelser etc. samt att utveckla sin presentationsteknik. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Undervisningsspråk: Engelska och/eller svenska
Examination
En individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6: internationellt erkänt test, tex TOEFL (min poäng: papper 575+ TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90+ TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Intermediate Macroeconomics
Intermediate Macroeconomics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 770G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-10-23