Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behavioural Economics, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   770G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska den centrala teoretiska och empiriska forskningen inom beteendeekonomi.
- förklara centrala teorier, begrepp och metoder inom beteendeekonomi,
- tillämpa beteendeekonomiska teorier, begrepp och empiriska resultat i analys av ekonomisk problem
- redogöra för hur de aktuella debatterna om beteendeekonomi kan bidra till ”public policy”.
Kursinnehåll
Kursen behandlar hur ekonomiska och psykologiska faktorer tillsammans påverkar individers beteende och beslutsfattande. I kursen appliceras beteendeekonomiska modeller för att analysera beslut som individer gör i beteendeexperiment. Den standardekonomiska modellen berikas genom att införliva psykologiska mekanismer, inklusive begränsad rationalitet, begränsad självbehärskning och sociala preferenser.

Kursen är indelad i sju områden: experimentell design, tidspreferenser,
riskpreferenser, sociala preferenser och rättvisa, ”Mental accounting”,
behavioristisk spelteori samt applikationer av beteendeekonomi på policy.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska och/eller svenska
Examination
Examinationen består av en skriftlig inlämningsuppgift i par, och genom aktivt deltagande i seminarier. Muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6: internationellt erkänt test, tex TOEFL (min poäng: papper 575+ TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90+ TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behavioural Economics
Behavioural Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306, 2013-0037, 2014-01142, 2014-01143, 2014-01144   Kurskod: 770G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.