Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Development Economics, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   770G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för problem som mindre utvecklade länder och utvecklingsländer ställs inför.
- utveckla de analytiska och kritiska färdigheter som är relevanta för att förstå den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer.
- ta del av, tolka och behandla olika empiriska uppgifter om fattigdom, tillväxt, handel, klimatförändringar, remitteringar m.m.
- redogöra för vilken roll internationella organisationer som Världsbanken, FN, UNFCC och WTO har i utvecklingsfrågor.
- reflektera över samtida politiska frågor kopplade till hållbar utveckling i utvecklingsländer.
Kursinnehåll
Denna kurs behandlar analytiska och politiska frågor med anknytning till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Syftet är att utveckla en förståelse för de slutsatser och rekommendationer som ekonomiska analyser relaterade till tillväxt och fattigdom har för inverkan på utvecklingspolicyer, biståndsreformer och internationella överenskommelser. Efter en diskussion om utveckling, fattigdom och vissa grundläggande ekonomiska förhållanden, kommer enskilda policyområden att behandlas. Dessutom behandlas hur man mäter och utvärderar effektiviteten av utländskt bistånd och särskilda strategier för den globala klimatförändringen.
Kursen behandlar utvalda frågeställningar rörande ekonomisk utveckling inklusive teori, bevis och politik. Kursen kommer ge studenten möjlighet att studera de sammankopplade temana fattigdom, fattigdomsåtgärder, tillväxt, handel och klimatförändringar. Kursen behandlar definitionen av fattigdom och analyserar tillväxt i olika länder. Globala klimatförändringar kommer analyseras utifrån teori och tillämpningar i olika länder samt internationella institutioners roll. Den senaste litteraturen och analysmetoder kommer att användas för att undersöka aktuella frågor om ekonomisk utveckling inklusive effektivt bistånd, mikrofinansiering, jämställdhet och kvinnors självständighet, industrialisering, migration, penningöverföringar m.m.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisingen består av föreläsningar, seminarier och studentpresentationer. Det ingår även kvantitativa moment såsom praktisk utbildning i användandet av World Development Indicator i Världsbankens databas. Under kursen kommer studenterna genomföra ett antal fallstudier samt skriva en uppsats i grupp eller individuellt baserat på studentantalet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller Engelska
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå med minst 30 ECTS nationalekonomi, eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6: internationellt erkänt test, tex TOEFL (min poäng: papper 575+ TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90+ TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5) eller motsvarande. Undantag Svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Development Economics
Development Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2013-00306, 2014-01142 2014-01143 2014-01144   Kurskod: 770G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.