Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Uppsats, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Design - DIE
Ämnesområde Design - DIE
  Kurskod   768A07
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;
- självständigt arbeta i och genomföra ett designprojekt
- självständigt grunda designarbetet i relevant designforskning, samt reflektera över projektet, såväl dess metod som dess resultat
- genomföra ett designforskningsarbete
- värdera möjligheterna till och genomföra presentation av ett forskningsarbete och projekt i skriftlig, muntlig samt utställningsform
Kursinnehåll
Studenten väljer en forskningsuppgift i samråd med examinator. Inom kursen planerar, genomför och
rapporterar studenten denna uppgift med ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet bedrivs självständigt av studenten och genom handledning.
Undervisning/Arbetsformer
Självständigt arbete med handledarstöd. Gemensamma seminarier.
Examination
Examination sker skriftligt, i form av en masteruppsats, och muntlig presentation, i form av en presentation av projektet. Studenten skall också genomföra en opponering av en annan designmasteruppsats. I de fall då det är tillämpligt deltar studenten i en utställning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom en kandidatexamen i relevant ämne, minst 30 hp inom Design på avancerad nivå, samt en breddningskurs i design om minst 6 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Uppsats
Thesis
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 768A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Design - DIE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     DIE   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.