Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tjänstedesign, studio, 12hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Design och Kognitionsvetenskap
Ämnesområde Design - DIE
  Kurskod   768A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- teoretisk och handlingsbar kunskap baserad på en repertoar av metoder och förebilder, verktygskunskap, designförmåga, samt designbaserad handlingsberedskap.
- kritiskt granska metoder för, modeller av och prototyper av tjänster
- arbeta med olika metoder och verktyg, samt bygga upp en repertoar av förebildliga exempel, genom att själv erfara och pröva dessa.
- tillämpa desingmässiga metoder och arbetssätt för design av tjänster
Kursinnehåll
Tjänstedesign avser design av tjänstesystem, vilka ofta stöds eller realiseras med hjälp av IT, med speciellt fokus på tjänstens användningsegenskaper. Detta inkluderar utformning av tjänstens utseende, beteende, struktur, funktion, användning och värde ur såväl instrumentella, kommunikationsmässiga, estetiska, som etiska och konstruktionsmässiga perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Lärandet sker i studioform, där individen och gruppen tillsammans styr och driver lärandet genom kritik, teoristödd reflektion samt designarbete. Det huvudsakliga arbetet är uppdragsstyrt designarbete med hjälp av verktyg och metoder lämpliga för respektive designuppdrag. I detta arbete skall studenten använda och värdera såväl verktyg, existerande och innovativa designlösningar, som de olika designmaterial som krävs för designområdet.
Lärarna introducerar designuppdrag och fångar kunskapsområden av generellt intresse i seminarier, föreläsningar och workshops. Därutöver sker en kontinuerlig uppföljning och kritik av studenternas arbete och lärande genom bordskritik och handledning. Läroarbetet avrapporteras genom ett dokumenterat designarbete, samt presenteras genom redovisning och kritik av resultat, process och lärande. Stor vikt fästs vid studentens förmåga att lära sig och utnyttja befintliga och innovativa metoder och verktyg för att genomföra uppdragen på ett sådant sätt att de driver och stödjer ett reflektivt lärande. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination görs av ett designarbetet, såväl som i termer av designprocess och designprodukter samt utveckling av designförmåga, och sker såväl muntligt som skriftligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Universitetsstudier om minst 120 högskolepoäng. Kunskaper i användarcentrerad design om minst 8 högskolepoäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tjänstedesign, studio
Service Design, Studio
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 768A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Design och Kognitionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.